Algemene leveringsvoorwaarden Love for Live

1 juli 2020

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenissen:
1.1 Love for Live: de gebruikers van deze voorwaarden handelend onder de naam Love for Live.
1.2 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot, of in wiens naam Love for Live een project uitvoert
1.3 Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Love for Live levert.
1.4 De directie: zij die als firmant van Love for Live staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda.
1.5 Deelnemer: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam Love for Live een project uitvoert.
1.6 Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.
1.7 Materialen: alle vormen van uitrusting voor projecten. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend: geluidsapparatuur, lichtapparatuur, bevestigingsmateriaal, toebehoren, kleding en vervoersmiddelen.
1.8 Bemiddeling: het aanbieden van artiesten, bands en acts in de breedste zin des woords, aan opdrachtgevers en het plannen en organiseren van een of meerdere optredens.

Artikel 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Love for Live, tenzij tussen Love for Live. en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Love for Live is slechts aan opdrachten, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat Love for Live de bevestiging daarvan schriftelijk heeft geaccepteerd.
2.3 Algemene (inkoop-) voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van Love for Live op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.
2.4 Love for Live zal zich zoveel mogelijk inspannen om de door hem te leveren diensten naar de eisen van goed vakmanschap te verrichten.
2.5 Deze inspanningsverplichting houdt geen garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

Artikel 3 VOLMACHTEN
3.1 Enkel en alleen de directie is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
3.2 Degene, die namens de deelnemer of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de deelnemer of opdrachtgever gemachtigd te zijn. 

Artikel 4 OFFERTES
4.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Love for Live niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
4.2 Opdrachten met een herhalend karakter binden Love for Live slechts voor het door Love for Live schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.
4.3 Bij het uitblijven van opdrachten na de opgevraagde offerte kunnen calculatiekosten in rekening worden gebracht.
4.4 De door Love for Live vermelde prijzen zijn steeds –tenzij uitdrukkelijk anders vermeld- exclusief omzetbelasting (B.T.W.), heffingen, invoerrechten en andere door de overheid opgelegde heffingen en/of rechten.
4.5 De prijs die Love for Live voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 5 WIJZIGINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht -hetzij schriftelijk, hetzij op andere wijze- die leiden tot door Love for Live niet in de offerte opgenomen kosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze tijdig, doch uiterlijk 7 dagen voor aanvang van het project, schriftelijk aan Love for Live ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1 en 2 van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door Love for Live schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 WIJZIGINGEN DOOR LOVE FOR LIVE
6.1 Op grond van gewichtige, onverwijld aan de opdrachtgever mede te delen omstandigheden is Love for Live gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het te organiseren evenement en/of uit te voeren project. Indien mogelijk zal Love for Live de opdrachtgever een alternatief aanbieden dat het specifieke karakter en de aard van het evenement en/of project zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever en dit onverwijld mededelen.
6.2 De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 6.1 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijk overeengekomene of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel van meer dan geringe betekenis oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Love for Live melden, doch binnen 7 dagen na bekendwording van de wijziging. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van het evenement, na aftrek van door Love for Live gemaakte kosten.
6.3 Het evenement en/of project vindt in principe ook doorgang bij slecht weer, tenzij hierdoor de veiligheid in het gedrang komt of wanneer hierover vooraf schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 7 BETALING
7.1 De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen vergoeding te voldoen binnen 8 dagen na de factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van het project, tenzij vooraf schriftelijk door Love for Live en wederpartij een andere termijn werd overeengekomen.
7.2 Indien zulks in de overeenkomst is bepaald, is Love for Live gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op de overeengekomen vergoeding te vragen. Het voorschot zal in onderling overleg tussen Love for Live en opdrachtgever overeengekomen worden. Het voorschot moet binnen 8 dagen na de factuurdatum zijn voldaan. Indien de opdrachtgever nalaat het voorschot tijdig te voldoen, is Love for Live gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te annuleren. De door Love for Live gemaakte kosten zullen in dat geval aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Vanaf de datum dat de betaling door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum waarop de opdrachtgever de betaling voldoet is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
7.4 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de hoofdsom (met een minimum van €75,-).

Artikel 8 ANNULERING
8.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Love for Live. De datum van ontvangst van de brief door Love for Live geldt als annuleringsdatum.
8.2 Bij annulering door de opdrachtgever is deze in ieder geval de door Love for Live gemaakte kosten verschuldigd, met een minimum van:
A: Tot 42 dagen voor aanvang: 20% van de overeengekomen totaal bedrag van offerte of opdrachtbevestiging
B: Van 42 tot 30 dagen voor aanvang: 35 % van de overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging
C: Van 30 tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging
D: Van 14 tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging
E: Binnen 7 dagen voor aanvang: 100% van de overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging.
Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het evenement.

Artikel 9 OVERMACHT
9.1 Love for Live houdt zich bij de uitvoering van de overeenkomst geringe afwijkingen voor.
9.2 Tekortkomingen van Love for Live in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
9.3 Indien de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de opdrachtgever of een van de andere betrokken partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, wordt belemmerd, dan is Love for Live gerechtigd om de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden Love for Live de overeengekomen vergoeding in verhouding tot het door Love for Live verrichte werk uit te betalen.
9.4 Ingeval van een niet aan de schuld van Love for Live toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Love for Live, zal Love for Live de opdrachtgever daarvan direct mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 14 dagen de tijd om de overeenkomst te annuleren. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door Love for Live uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst af te nemen tegen betaling van de prijs, die zich verhoudt tot de omvang van de overeenkomst.
9.5 Onder niet aan de schuld van een der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, beperking of stopzetting van de levering van openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, en andere productstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-levering van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Indien en voor zover Love for Live zaken levert aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de betreffende zaken over op de opdrachtgever op de dag waarop de opdrachtgever de verschuldigde prijs, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken en het daar eventueel aan verbonden en door Love for Live georganiseerde evenement zal hebben voldaan. Bij niet betaling is Love for Live gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht Love for Live hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 11 RETENTIERECHT
11.1 Met betrekking tot zaken van de opdrachtgever, die Love for Live onder zich heeft, is Love for Live gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die Love for Live heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn vergoed, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Deelname aan evenementen geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Love for Live zelf, is Love for Live niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens een evenement, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
12.2 Love for Live is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door haar aangeboden faciliteiten indien dit materiele gebrek aan Love for Live kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.3 Love for Live is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onder andere:
A. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
B. Indien de deelnemer relevante medische en/of conditionele bijzonderheden verzwijgt die van invloed kunnen zijn voor deelname aan het evenement of die een bijzonder gevaar opleveren voor de betreffende deelnemer.
C. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
D. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Love for Live en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Love for Live kunnen worden toegerekend.
12.4 De opdrachtgever en/of deelnemer(s) worden geacht een passende ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. Love for Live aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een ongevallen en/of annuleringsverzekering.                                               
12.5 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid van gasten op een evenement. Enigerlei schade toegebracht door gasten is nimmer toe te rekenen aan Love for Live of haar personeel. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle verlies, beschadiging en elke kwaliteitsvermindering aan de materialen van Love for Live, toegebracht door uitgenodigde of toegelaten gasten.
12.6 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanwezig zijn en het goed functioneren van voldoende en geschikte water- en elektravoorzieningen. Enigerlei schade veroorzaakt door lekkage of fouten in water- of elektravoorzieningen is nimmer toe te rekenen aan Love for Live of haar personeel. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle vormen van schade of kwaliteitsvermindering aan materialen van Love for Live door lekkage of fouten in water- of elektravoorzieningen.
12.7 Eventuele verschuldigde BUMA/SENA rechten zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever. Voor info: SENA telefoon 035-6244653 / BUMA 020-3470911.
12.8 Indien Love for Live terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever Love for Live volledig vrijwaren en alles vergoeden wat Love for Live aan deze derde dient te voldoen.
12.9 De aansprakelijkheid van Love for Live uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
12.10 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Love for Live evenals betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Artikel 13 GEDRAGSCODE
13.1 Ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door de opdrachtgever of deelnemer(s), zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen of hindering bij de door Love for Live uit te voeren prestatie, geven Love for Live het recht tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van de activiteiten. Love for Live kan in dit geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door middel van een mondelinge verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer, mits deze gevolgd wordt door een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever of deelnemer. Love for Live heeft in dat geval recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade door de opdrachtgever en/of deelnemer.

Artikel 14 KLACHTEN
14.1 Klachten met betrekking tot door Love for Live uitgevoerde projecten dienen binnen 24 uur na afloop van het evenement en of oplevering project schriftelijk bij Love for Live te worden ingediend.
14.2 Het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Love for Live ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 15 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMRECHT
15.1 De opdrachtgever garandeert Love for Live dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het verveelvoudigen of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart Love for Live. zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
15.2 Het auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten van door Love for Live bedachte of tot stand gebrachte projecten  zullen toebehoren aan Love for Live.
15.3 Indien de opdrachtgever een project door Love for Live laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijk idee of ontwerp, zullen de hieraan verbonden kosten na 30 dagen in rekening worden gebracht bij deze opdrachtgever, zonder dat daardoor de rechten op het idee op de opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte kosten van het bedenken of ontwerpen van het evenement zijn auteursrechten niet inbegrepen.

Artikel 17 GEHEIMHOUDING
17.1 Love for Live verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van de door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Love for Live zal de gegevens en inlichtingen van de opdrachtgever niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen of verstrekken.
17.2 Love for Live heeft het recht om, voor promotiedoeleinden, aan derden te communiceren dat een project wordt uitgevoerd voor de opdrachtgever of dat een project uitgevoerd is voor de opdrachtgever, met inachtneming van lid 1.

Artikel 18 TOEPASBAAR RECHT
18.1 Op alle door Love for Live te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Op deze algemene voorwaarden is afdeling 3 boek 6 BW, betreffende algemene voorwaarden, van toepassing.